###

รหัสพัสดุ

วันที่ รหัสคำสั่งซื้อ ชื่อ - สกุล สถานะคำสั่งซื้อ รหัสพัสดุ
2018/03/23 #11732 นายวิรัช นาค*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## ED372053329TH
2018/03/23 #11733 ดุลยวัต กาศ*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## ED372053301TH
2018/03/23 #11734 ปุณณรัตน์ มีเ*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## ED372053350TH
2018/03/23 #11735 เจริญ กิต*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## ED372053332TH
2018/03/22 #11726 อนันต์ เพช*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## ED372051742TH
2018/03/22 #11729 สมจิต เก๊*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## PD006062652TH
2018/03/22 #11731 เสรี คุณ*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## PD006062635TH
2018/03/21 #11400 บริวัตร แก้*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## ED372018021TH
2018/03/21 #11718 ทำเนียบ นาว*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## ED372018035TH
2018/03/21 #11725 ภุชงค์ ชาน*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## ED372018066TH