###

รหัสพัสดุ

วันที่ รหัสคำสั่งซื้อ ชื่อ - สกุล สถานะคำสั่งซื้อ รหัสพัสดุ
2020/06/30 #14166 นายณัฐ แจ่*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## PTSN000428724
2020/06/30 #14168 สิทธิ บุญ*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## PTSN000428645
2020/06/22 #14159 สุวิมล ไชย*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## PTSN000426459
2020/06/19 #14157 ชวลิต ทอง*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## PTSN000425911
2020/06/17 #14152 นายณัฐวุฒิ สุด*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## 820292307752
2020/06/16 #14151 พจนารถ จำเ*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## PTSN000423896
2020/06/12 #14150 อมรรัตน์ อัง*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## 820286977882
2020/06/12 #14147 ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ สัต*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## 820286982911
2020/06/12 #14148 นาย ธีรวุฒิ อึ่*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## PTSN000423409
2020/06/09 #14144 นายพงษ์เทพ พฤก*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## 820282547044