###

รหัสพัสดุ

วันที่ รหัสคำสั่งซื้อ ชื่อ - สกุล สถานะคำสั่งซื้อ รหัสพัสดุ
2018/09/24 #12872 บุญนะ แก้*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## ED531298512TH
2018/09/24 #12876 สุภัทรา จัน*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## ED531298509TH
2018/09/24 #12878 บรรลือ หนู*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## ED531298526TH
2018/09/24 #12881 บรรลือ หนู*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## PD087055230TH
2018/09/21 #12866 อลิสา สุข*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## ED531297295TH
2018/09/21 #12867 นาย สุรวิชญ์ เมื*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## ED531297344TH
2018/09/21 #12870 พุธ วรร*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## ED531297300TH
2018/09/20 #12869 โยธิน บริ*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## ED551324707TH
2018/09/20 #12868 พรรษชล ไทย*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## ED551324715TH
2018/09/20 #12863 วีระชาติ ขวด*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## LTMP000116737