###

รหัสพัสดุ

วันที่ รหัสคำสั่งซื้อ ชื่อ - สกุล สถานะคำสั่งซื้อ รหัสพัสดุ
2020/03/31 #14090 จิตปรีชา สกุ*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## PTSN000395497
2020/03/23 #14088 พรชัย เวช*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## PTSN000392645
2020/03/19 #14085 อรทัย ต้อ*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## PTSN000391594
2020/03/17 #14084 อธิพงษ์ สุข*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## PTSN000390763
2020/03/10 #14065 ประพัฒน์ งาม*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## PTSN000388492
2020/03/04 #14070 น.อ. วิสิน เที*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## PTSN000386653
2020/03/03 #14067 นรินทิพย์ แหย*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## PTSN000386259
2020/03/03 #14064 ไชยกร กิต*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## PTSN000386210
2020/03/02 #14059 กษิรา ชิว*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## PTSN000385201
2020/03/02 #14063 ชาติชาย ขัต*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## PTSN000385199