###

รหัสพัสดุ

วันที่ รหัสคำสั่งซื้อ ชื่อ - สกุล สถานะคำสั่งซื้อ รหัสพัสดุ
2018/06/21 #12362 อาทิตย์ ตัน*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## ED455635446TH
2018/06/21 #12355 เกษม อาภ*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## ED455635494TH
2018/06/21 #12352 นรืนทร์ จับ*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## PD076670337TH
2018/06/21 #12349 อภิสิทธิ์ ทิพ*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## PD076670345TH
2018/06/21 #12345 จีระศักดิ์ ชัย*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## ED455635432TH
2018/06/20 #12348 นาย สุธี อ่ำ*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## ED455634785TH
2018/06/20 #12346 วุฒิพงษ์ สิง*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## ED455634817TH
2018/06/20 #12342 นวฤทธิ์ ศรี*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## ED455634658TH
2018/06/19 #12344 เชาว์ ชั่*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## PD076670005TH
2018/06/19 #12336 นายโกมล ศิร*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## ED455634193TH