###

รหัสพัสดุ

วันที่ รหัสคำสั่งซื้อ ชื่อ - สกุล สถานะคำสั่งซื้อ รหัสพัสดุ
2019/06/24 #13693 ธเนศ ชัย*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## ED844295725TH
2019/06/20 #13687 ทักษะ ทอง*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## ED844293551TH
2019/06/20 #13686 ณรงค์ ศิร*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## PD087135556TH
2019/06/18 #13684 คุณฉัตรชัย แซ่*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## PD087143699TH
2019/06/13 #13669 สมชาย เนี*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## LTMP000206755
2019/06/13 #13668 นายปราโมทย์ คร้*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## PD124095093TH
2019/06/11 #13678 ชัชพงษ์ ชัด*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## ED844235077TH
2019/06/11 #13679 แสงชัย พลเ*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## PD087143420TH
2019/06/11 #13673 ณัฐวุฒิ อุ่*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## ED844235063TH
2019/06/11 #13672 น.ส.กนิษฐา กมล*** ## ทีมงานได้ทำการส่งของแล้ว ## PD087143447TH